skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kreijns, Karel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring perceived social presence in distributed learning groups

Kreijns, Karel ; Kirschner, Paul ; Jochems, Wim ; Buuren, Hans

Education and Information Technologies, 2011, Vol.16(4), pp.365-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1360-2357 ; E-ISSN: 1573-7608 ; DOI: 10.1007/s10639-010-9135-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symposium 76: Praktijkgericht onderzoek naar ICT in onderwijs en opleiding (VOR-divisie ICT symposium)

van den Beemt, Antoine ; Kreijns, Karel ; Theelen, Hanneke ; Henderikx, Maartje; ESoE

Abstractboek Onderwijs Research Dagen, 13-15 juni 2018, 2018, pp.359-367

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Get Gamification of MOOC right

Alessandra Antonaci ; Roland Klemke ; Karel Kreijns ; Marcus Specht

International Journal of Serious Games, 01 September 2018, Vol.5(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2384-8766 ; DOI: 10.17083/ijsg.v5i3.255

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Get Gamification of MOOC right!: How to Embed the Individual and Social Aspects of MOOCs in Gamification Design.

Antonaci, Alessandra ; Klemke, Roland ; Kreijns, Karel ; Specht, Marcus; Department TELI ; Theme Open Education ; Theme Computer-Supported Collaborative Learning ; Theme Multimodal Learning Experiences ; Department T2

International Journal of Serious Games, 2018, Vol.5(3), pp.61-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 2384-8766

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring perceived quality of social space in distributed learning groups

Kreijns, Karel ; Kirschner, Paul A ; Jochems, Wim ; van Buuren, Hans

Computers in Human Behavior, 2004, Vol.20(5), pp.607-632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2003.11.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kreijns, Karel
  2. Kirschner, P.A.
  3. Specht, Marcus
  4. Kirschner, Paul
  5. Jochems, W.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...