skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kozan, Kadir xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interrelationships between and among social, teaching, and cognitive presence

Kozan, Kadir ; Richardson, Jennifer C

The Internet and Higher Education, April 2014, Vol.21, pp.68-73 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2013.10.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New exploratory and confirmatory factor analysis insights into the community of inquiry survey

Kozan, Kadir ; Richardson, Jennifer C

The Internet and Higher Education, October 2014, Vol.23, pp.39-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2014.06.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The incremental predictive validity of teaching, cognitive and social presence on cognitive load

Kozan, Kadir

The Internet and Higher Education, October 2016, Vol.31, pp.11-19 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-7516 ; E-ISSN: 1873-5525 ; DOI: 10.1016/j.iheduc.2016.05.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kozan, K.
  2. Kozan, Kadir
  3. Richardson, Jc
  4. Richardson, Jennifer C
  5. Richardson, J.C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...