skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Tác giả/ người sáng tác: Kovsted, Jens xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Monobank to Commercial Banking: Financial Sector Reforms in Vietnam

Kovsted, Jens ; Rand, John ; Tarp, Finn; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 91114 86 1 ; ISBN: 978 87 91114 62 5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nias - Nordic Institute of Asian Studies
  2. Rand, John
  3. Nordiska Ministerrådet
  4. Kovsted, Jens
  5. Tarp, Finn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...