skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 55  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa Tác giả/ người sáng tác: Kovalenkov V.I xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция одностороннего обратного действия

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонный аппарат

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Микрофонно-телефонно-катодный усилитель

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Катодный усилитель с промежуточными контурами и батарейным коммутатором для цепей сетки

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Фонический нумератор и коммутатор с отпадающими клапанами

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Трансляция, предназначенная для телефонирования быстропеременными токами

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция с катодными лампами

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонный аппарат

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция с катодными лампами

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция с катодным реле

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонный аппарат с устранением действия исходящего тока на телефон

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Радиотрансляция

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ модулирования тока высокой частоты для телефонирования по проводам и без проводов

Kovalenkov V.I ; Kovalennov A.I

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Устройство для телефонирования по проводам токами высокой частоты

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ модулирования для радиотелефона

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Телефонная трансляция

Kovalenkov V.I

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 55  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...