skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Japanese xóa Tất cả các phiên bản Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Tất cả các phiên bản Kosugi, George xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

FOCAS: The Faint Object Camera and Spectrograph for the Subaru Telescope

Kashikawa, Nobunari ; Aoki, Kentaro ; Asai, Ryo ; Ebizuka, Noboru ; Inata, Motoko ; Iye, Masanori ; Kawabata, Koji S ; Kosugi, George ; Ohyama, Youichi ; Okita, Kiichi ; Ozawa, Tomohiko ; Saito, Yoshihiko ; Sasaki, Toshiyuki ; Sekiguchi, Kazuhiro ; Shimizu, Yasuhiro ; Taguchi, Hiroko ; Takata, Tadafumi ; Yadoumaru, Yasushi ; Yoshida, Michitoshi

Publications of the Astronomical Society of Japan, 2002, Vol. 54(6), pp.819-832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-6264 ; E-ISSN: 2053-051X ; DOI: 10.1093/pasj/54.6.819

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current Performance and On-Going Improvements of the 8.2 m Subaru Telescope

Iye, Masanori ; Karoji, Hiroshi ; Ando, Hiroyasu ; Kaifu, Norio ; Kodaira, Keiichi ; Aoki, Kentaro ; Aoki, Wako ; Chikada, Yoshihiro ; Doi, Yoshiyuki ; Ebizuka, Noboru ; Elms, Brian ; Fujihara, Gary ; Furusawa, Hisanori ; Fuse, Tetsuharu ; Gaessler, Wolfgang ; Harasawa, Sumiko ; Hayano, Yutaka ; Hayashi, Masahiko ; Hayashi, Saeko ; Ichikawa, Shinichi ; Imanishi, Masatoshi ; Ishida, Catherine ; Kamata, Yukiko ; Kanzawa, Tomio ; Kashikawa, Nobunari ; Kawabata, Koji ; Kobayashi, Naoto ; Komiyama, Yutaka ; Kosugi, George ; Kurakami, Tomio ; Letawsky, Michael ; Mikami, Yoshitaka ; Miyashita, Akihiko ; Miyazaki, Satoshi ; Mizumoto, Yoshihiko ; Morino, Junichi ; Motohara, Kentaro ; Murakawa, Koji ; Nakagiri, Masao ; Nakamura, Kyoko ; Nakaya, Hidehiko ; Nariai, Kyoji ; Nishimura, Tetsuo ; Noguchi, Kunio ; Noguchi, Takeshi ; Noumaru, Junichi ; Ogasawara, Ryusuke ; Ohshima, Norio ; Ohyama, Yoichi ; Okita, Kiichi ; Omata, Koji ; Otsubo, Masashi ; Oya, Shin ; Potter, Robert ; Saito, Yoshihiko ; Sasaki, Toshiyuki ; Sato, Shuji ; Scarla, Dennis ; Schubert, Kiaina ; Sekiguchi, Kazuhiro ; Sekiguchi, Maki ; Shelton, Ian ; Simpson, Chris ; Suto, Hiroshi ; Tajitsu, Akito ; Takami, Hideki ; Takata, Tadafumi ; Takato, Naruhisa ; Tamae, Richard ; Tamura, Motohide ; Tanaka, Wataru ; Terada, Hiroshi ; Torii, Yasuo ; Uraguchi, Fumihiko ; Usuda, Tomonori ; Weber, Mark ; Winegar, Tom ; Yagi, Masafumi ; Yamada, Toru ; Yamashita, Takuya ; Yamashita, Yasumasa ; Yasuda, Naoki ; Yoshida, Michitoshi ; Yutani, Masami

Publications of the Astronomical Society of Japan, 2004, Vol. 56(2), pp.381-397 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0004-6264 ; E-ISSN: 2053-051X ; DOI: 10.1093/pasj/56.2.381

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ebizuka, Noboru
  2. Okita, Kiichi
  3. Kashikawa, Nobunari
  4. Aoki, Kentaro
  5. Saito, Yoshihiko

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...