skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa Tác giả/ người sáng tác: Korthals, Michiel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Ethics, Hunger and Globalization: In Search of Appropriate Policies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics, Hunger and Globalization: In Search of Appropriate Policies

Pinstrup-Andersen, Per ;Sandøe, Peter ;Pinstrup-Andersen, Per;; Pinstrup-Andersen, Per ; Sandøe, Peter

Series ISSN: 1570-3010 ; ISBN: 978-1-4020-6130-1 ; E-ISBN: 978-1-4020-6131-8 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-6131-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Genomics, Obesity and the Struggle over Responsibilities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genomics, Obesity and the Struggle over Responsibilities

Korthals, Michiel;; Korthals, Michiel

Series ISSN: 1570-3010 ; ISBN: 978-94-007-0126-7 ; E-ISBN: 978-94-007-0127-4 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0127-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Food Justice in US and Global Contexts: Bringing Theory and Practice Together
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Food Justice in US and Global Contexts: Bringing Theory and Practice Together

Werkheiser, Ian ;Piso, Zachary;; Werkheiser, Ian ; Piso, Zachary

Series ISSN: 1570-3010 ; ISBN: 978-3-319-57173-7 ; E-ISBN: 978-3-319-57174-4 ; DOI: 10.1007/978-3-319-57174-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Ethical Traceability and Communicating Food
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical Traceability and Communicating Food

Coff, Christian ;Barling, David ;Korthals, Michiel ;Nielsen, Thorkild;; Coff, Christian ; Barling, David ; Korthals, Michiel ; Nielsen, Thorkild

Series ISSN: 1570-3010 ; ISBN: 978-1-4020-8523-9 ; E-ISBN: 978-1-4020-8524-6 ; DOI: 10.1007/978-1-4020-8524-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Agricultural Ethics in East Asian Perspective: A Transpacific Dialogue
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agricultural Ethics in East Asian Perspective: A Transpacific Dialogue

Thompson, Paul B. ;Thompson, Kirill O.;; Thompson, Paul B. ; Thompson, Kirill O.

Series ISSN: 1570-3010 ; ISBN: 978-3-319-92602-5 ; E-ISBN: 978-3-319-92603-2 ; DOI: 10.1007/978-3-319-92603-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Korthals, Michiel
  2. Thompson, Paul B.
  3. Piso, Zachary
  4. Mieth, Dietmar
  5. Pinstrup - Andersen, Per

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...