skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Tác giả/ người sáng tác: Konno, Tadayoshi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ERK1/ATF-2 signaling axis contributes to interleukin-1β-induced MMP-3 expression in dermal fibroblasts

Kitanaka, Nanako ; Nakano, Rei ; Sakai, Manabu ; Kitanaka, Taku ; Namba, Shinichi ; Konno, Tadayoshi ; Nakayama, Tomohiro ; Sugiya, Hiroshi; Tang, Chih-Hsin (editor)

PLoS ONE, 2019, Vol.14(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0222869 ; PMCID: 6752866 ; PMID: 31536594

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Konno, T.
  2. Namba, S.
  3. Sugiya, Hiroshi
  4. Nakano, R.
  5. Sugiya, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...