skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Chủ đề: Chemistry xóa Tác giả/ người sáng tác: Konig Felix Godafoss xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

라우팅 정책들 및 경로들 생성을 위한 방법 및 시스템

Konig Felix Godafoss ; Schilling Heiko

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

멀티­모달 노선을 획득하는 방법 및 시스템
METHODS AND SYSTEMS FOR OBTAINING A MULTI-MODAL ROUTE

Konig Felix Godafoss ; Schickinger Thomas Gerhard Helmut ; Van Helvoort Leon ; Schilling Heiko

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

전자 지도 데이터를 이용하여 경로들을 생성하는 방법 및 시스템

Fischer Johannes Robert ; Dzyuba Tetyana ; Konig Felix Godafoss ; Goverts Sijtse Thomas

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

대안 경로들
ALTERNATIVE ROUTES

Konig Felix Godafoss ; Marte Michael ; Santiago Nunez Jose F ; Wesselius Kees ; Zheltov Stanislav ; Schickinger Thomas Gerhard Helmut ; Breen William

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

권장 내비게이트 가능 스트레치를 나타내는 정보를 제공하는 방법 및 시스템
METHODS AND SYSTEMS OF PROVIDING INFORMATION INDICATIVE OF A RECOMMENDED NAVIGABLE STRETCH

Konig Felix Godafoss ; Witte Nikolaus ; Kannenberg Oliver

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

안전한 복귀 범위의 결정 방법 및 시스템

Fischer Johannes Robert ; Konig Felix Godafoss ; Pszona Pawel Karol

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...