skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Konfé, Salifou xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gestion de l’information au cours de la surveillance des Paralysies Flasques Aiguës au Burkina Faso

Drabo, Koiné Maxime ; Nana, Félicité ; Kouassi, Kouassi Lazare ; Konfé, Salifou ; Hien, Hervé ; Saizonou, Jacques ; Ouedraogo, Tinoaga Laurent

Santé Publique, 2015, Vol.27(6), p.855

ISSN: 0995-3914 ; E-ISSN: 2104-3841

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Satisfaction des malades du sida pris en charge à l’hôpital du district sanitaire de Dafra. État des lieux

Drabo, Koiné Maxime ; Hien, Hervé ; Konfé, Salifou ; Nana, Wendin Manegdé Félicité ; Ouedraogo, Tinoaga Laurent

Santé Publique, 2015, Vol.27(5), p.739

ISSN: 0995-3914 ; E-ISSN: 2104-3841

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gestion de l’information au cours de la surveillance des Paralysies Flasques Aiguës au Burkina Faso

Drabo, Koiné Maxime ; Nana, Félicité ; Kouassi, Kouassi Lazare ; Konfé, Salifou ; Hien, Hervé ; Saizonou, Jacques ; Ouedraogo, Tinoaga Laurent

Santé Publique, 02 February 2016, Issue 6, pp.855-861

ISSN: 0995-3914 ; E-ISSN: 2104-3841

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Satisfaction des malades du sida pris en charge à l’hôpital du district sanitaire de Dafra. État des lieux

Drabo, Koiné Maxime ; Hien, Hervé ; Konfé, Salifou ; Nana, Wendin Manegdé Félicité ; Ouedraogo, Tinoaga Laurent

Santé Publique, 18 December 2015, Issue 5, pp.739-747

ISSN: 0995-3914 ; E-ISSN: 2104-3841

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...