skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2007đến2010 xóa Tác giả/ người sáng tác: Molina Masso, Jose Pascual xóa Tác giả/ người sáng tác: Kolski, Christophe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Generic and Configurable Electronic Informer to Assist the Evaluation of Agent-Based Interactive Systems
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Generic and Configurable Electronic Informer to Assist the Evaluation of Agent-Based Interactive Systems

Tran, Chi Dung ; Ezzedine, Houcine ; Kolski, Christophe; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_23

Toàn văn sẵn có

2
A Generic and Configurable Electronic Informer to Assist the Evaluation of Agent-Based Interactive Systems
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Generic and Configurable Electronic Informer to Assist the Evaluation of Agent-Based Interactive Systems

Tran, Chi Dung ; Ezzedine, Houcine ; Kolski, Christophe; Lopez Jaquero, Victor (Editor) ; Montero Simarro, Francisco (Editor) ; Molina Masso, Jose Pascual (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

ISBN: 9781848822054 ; ISBN: 1848822057 ; E-ISBN: 9781848822061 ; E-ISBN: 1848822065 ; DOI: 10.1007/978-1-84882-206-1_23

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...