skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: User Interfaces and Human Computer Interaction xóa Tác giả/ người sáng tác: Kolski, Christophe xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on generic tangible objects used to collaborate remotely on RFID tabletops

Bouabid, Amira ; Lepreux, Sophie ; Kolski, Christophe

Journal on Multimodal User Interfaces, 2018, Vol.12(3), pp.161-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677 ; E-ISSN: 1783-8738 ; DOI: 10.1007/s12193-018-0262-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of task modeling in interactive system specification

Gonçalves, Taisa ; Oliveira, Káthia ; Kolski, Christophe

Cognition, Technology & Work, 2017, Vol.19(2), pp.493-515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-5558 ; E-ISSN: 1435-5566 ; DOI: 10.1007/s10111-017-0427-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RFID-driven situation awareness on TangiSense , a table interacting with tangible objects

Kubicki, Sébastien ; Lepreux, Sophie ; Kolski, Christophe

Personal and Ubiquitous Computing, 2012, Vol.16(8), pp.1079-1094 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-011-0442-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RFID interactive tabletop application with tangible objects: exploratory study to observe young children’ behaviors

Kubicki, Sébastien ; Wolff, Marion ; Lepreux, Sophie ; Kolski, Christophe

Personal and Ubiquitous Computing, 2015, Vol.19(8), pp.1259-1274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-015-0891-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The performance of future designers on the specification of supervisory HCI: case study of a simulated work situation

Kolski, Christophe ; Loslever, Pierre ; Sagar, Mouldi

Cognition, Technology & Work, 2012, Vol.14(2), pp.107-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1435-5558 ; E-ISSN: 1435-5566 ; DOI: 10.1007/s10111-010-0169-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kolski, C
  2. Kolski, Christophe
  3. Lepreux, S.
  4. Lepreux, Sophie
  5. Kubicki, Sebastien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...