skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Koller, A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two FK506 resistance-conferring genes in Saccharomyces cerevisiae, TAT1 and TAT2, encode amino acid permeases mediating tyrosine and tryptophan uptake.

Schmidt, A ; Hall, M N ; Koller, A

Molecular and Cellular Biology, 1994, Vol. 14(10), p.6597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; PMID: 7523855

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The TOR nutrient signalling pathway phosphorylates NPR1 and inhibits turnover of the tryptophan permease

Schmidt, A ; Beck, T ; Koller, A ; Kunz, J ; Hall, M N

The EMBO journal, 01 December 1998, Vol.17(23), pp.6924-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-4189 ; PMID: 9843498 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The immunosuppressant FK506 inhibits amino acid import in Saccharomyces cerevisiae.

Heitman, J ; Koller, A ; Kunz, J ; Henriquez, R ; Schmidt, A ; Movva, N R ; Hall, M N

Molecular and Cellular Biology, 1993, Vol. 13(8), p.5010 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; PMID: 7687745

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt
  2. Koller
  3. Schmidt, A.
  4. Koller, A.
  5. Hall, M N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...