skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Nhan đề tạp chí: Sravnitelʹnaâ Politika xóa Tác giả/ người sáng tác: Koldunova, E. V. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCIENTIFIC LIFE

I. A. Istomin ; E. V. Koldunova

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.2(2(4)), pp.104-106 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2011-2-2(4)-104-106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON THE BOOKSHELF

E. V. Koldunova

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.2(2(4)), pp.115-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2011-2-2(4)-115-117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ON THE BOOKSHELF

O. G. Kharitonova ; E. V. Koldunova

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.3(2(8)), pp.155-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2012-3-2(8)-155-157

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STEP ON THE WAY TO THE ANALYSIS OF COMPLEX SOCIAL SYSTEMS

E. V. Koldunova

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.3(1(7)) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2012-3-1(7)-141

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPARATIVE DEVELOPMENT STUDIES

E. V. Koldunova

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.2(3(5)), pp.130-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2011-2-3(5)-130-131

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IT IN ASIA AS A DRIVING FORCE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND MODERNIZATION: COMPARATIVE ANALYSIS OF STATE STRATEGIES

E. V. Koldunova

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.3(1(7)), pp.133-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2012-3-1(7)-133-139

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ROLE OF BRICS IN GLOBAL GOVERNANCE

E. V. Koldunova

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 July 2015, Vol.5(1(14)), pp.60-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2014-5-1(14)-60-64

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ASIA AS A KNOWLEDGE PRODUCER IN THE WORLD

E. V. Koldunova

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 August 2016, Vol.7(3(24)), pp.107-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990 ; DOI: 10.18611/2221-3279-2016-7-3(24)-107-120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. E. V. Koldunova
  2. Koldunova, E. V.
  3. Koldunova E.V
  4. O. G. Kharitonova
  5. Array В. Колдунова

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...