skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Chủ đề: Minority Rights xóa Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Koinova, Maria xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenging Assumptions of the Enlargement Literature: The Impact of the EU on Human and Minority Rights in Macedonia

Koinova, Maria

Europe-Asia Studies, 01 July 2011, Vol.63(5), pp.807-832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-8136 ; E-ISSN: 1465-3427 ; DOI: 10.1080/09668136.2011.576023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why Do Ethnonational Conflicts Reach Different Degrees of Violence? Insights from Kosovo, Macedonia, and Bulgaria during the 1990s

Koinova, Maria

Nationalism and Ethnic Politics, 16 March 2009, Vol.15(1), pp.84-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537110802672412

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Koinova, Maria
  2. Koinova, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...