skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: arXiv.org xóa Tác giả/ người sáng tác: Koh, Yee Kan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Achieving huge thermal conductance of metallic nitride on graphene through enhanced elastic and inelastic phonon transmission

Zheng, Weidong ; Huang, Bin ; Li, Hongkun; Li, Hongkun (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 7, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1021/acsami.8b12480

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anisotropic model with truncated linear dispersion for lattice and interfacial thermal transport in layered materials

Li, Hongkun ; Zheng, Weidong; Zheng, Weidong (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 7, 2018 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevMaterials.2.123802

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improved topological conformity enhances heat conduction across metal contacts on transferred graphene

Huang, Bin; Huang, Bin (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Nov 26, 2015 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1016/j.carbon.2016.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heat Conduction across Monolayer and Few-Layer Graphenes

Myung-Ho, Bae ; Cahill, David ; Pop, Eric; Pop, Eric (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 29, 2010 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1021/nl101790k

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Koh, Y.K.
  2. Koh, Yee-Kan
  3. Koh, Yk
  4. Huang, Bin
  5. Zheng, Wd

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...