skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Koester, Heidi Horstmann xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of diagnosis, body site and experience on text entry rate of individuals with physical disabilities: a systematic review

Koester, Heidi Horstmann ; Arthanat, Sajay

Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 03 April 2018, Vol.13(3), pp.312-322 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-3107 ; E-ISSN: 1748-3115 ; DOI: 10.1080/17483107.2017.1369588

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Factors that influence the performance of experienced speech recognition users

Koester, Heidi Horstmann

Assistive technology : the official journal of RESNA, 2006, Vol.18(1), pp.56-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-0435 ; PMID: 16796242 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward automatic adjustment of keyboard settings for people with physical impairments

Koester, Heidi Horstmann ; Lopresti, Edmund ; Simpson, Richard C

Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 01 January 2007, Vol.2(5), pp.261-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1748-3107 ; E-ISSN: 1748-3115 ; DOI: 10.1080/17483100701284265

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Koester, Heidi Horstmann
  2. Koester, H.H.
  3. Arthanat, S.
  4. Lopresti, Edmund
  5. Simpson, Richard C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...