skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản French xóa Tất cả các phiên bản Chaudhri, Imran xóa Tất cả các phiên bản Butcher, Gary, Ian xóa Tất cả các phiên bản Kocienda, Kenneth xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KONTEXTSPEZIFISCHE BENUTZEROBERFLÄCHEN
INTERFACES UTILISATEUR SPÉCIFIQUES DU CONTEXTE
CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary, Ian ; Chen, Kevin, Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan, C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan, P ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y ; Souza Dos Santos, Andre

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KONTEXTSPEZIFISCHE BENUTZEROBERFLÄCHEN
INTERFACES UTILISATEUR SPÉCIFIQUES AU CONTEXTE
CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary, Ian ; Chen, Kevin, Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan, C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan, P ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y ; Skinder, Jason, A

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

KONTEXTSPEZIFISCHE BENUTZEROBERFLÄCHEN
INTERFACES UTILISATEUR SPÉCIFIQUES DU CONTEXTE
CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary, Ian ; Chen, Kevin, Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan, C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan, P ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACES UTILISATEUR SPÉCIFIQUES AU CONTEXTE
CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary, Ian ; Chen, Kevin, Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan, C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan, P ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y ; Skinder, Jason, A

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACES UTILISATEUR SPÉCIFIQUES DU CONTEXTE
CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary, Ian ; Chen, Kevin, Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan, C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan, P ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACES UTILISATEUR SPÉCIFIQUES DU CONTEXTE
CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary, Ian ; Chen, Kevin, Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan, C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan, P ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y ; Souza Dos Santos, Andre

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERFACES UTILISATEUR SPÉCIFIQUES DU CONTEXTE
CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary, Ian ; Chen, Kevin, Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan, C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan, P ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y ; Souza Dos Santos, Andre

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guzman, Aurelio
  2. Schmitt, Brian
  3. Yang, Lawrence, Y
  4. Kocienda, Kenneth
  5. Ive, Jonathan, P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...