skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa Tác giả/ người sáng tác: Gurov V.A xóa Tác giả/ người sáng tác: Kochetkov V.V xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ РУД И МАТЕРИАЛОВ
METHOD OF EXTRACTION OF NOBLE METAL FROM ORE AND MATERIAL

Gurov V.A ; Kochetkov V.V

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

СПОСОБ ИЗВЛЕЧЕНИЯ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ РУД И МАТЕРИАЛОВ
METHOD OF EXTRACTION OF NOBLE METAL FROM ORE AND MATERIAL

Gurov V.A ; Kochetkov V.V

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...