skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Brill Online xóa Nhan đề tạp chí: Nordic Journal of International Law xóa Tác giả/ người sáng tác: Koch, Ida Elisabeth xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Human Rights and National Legislatures Conflict or Balance?

Vedsted - Hansen, Jens

Nordic Journal of International Law, 2006, Vol.75(1), pp.3-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twelve Years of Poverty in Denmark - A Human Rights Perspective

Elisabeth Koch, Ida

Nordic Journal of International Law, 2012, Vol.81(2), pp.205-225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181012X638089

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Koch, Ida
  2. Koch, Ida Elisabeth
  3. Elisabeth Koch, Ida
  4. Vedsted-Hansen, J.
  5. Vedsted-Hansen, Jens

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...