skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Tác giả/ người sáng tác: Ronsmans, Carine xóa Tác giả/ người sáng tác: Koblinsky, Marge xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Care seeking at time of childbirth, and maternal and perinatal mortality in Matlab, Bangladesh

Ronsmans, Carine ; Chowdhury, Mahbub Elahi ; Koblinsky, Marge ; Ahmed, Anisuddin

Bulletin of the World Health Organization, 01 April 2010, Vol.88(4), pp.289-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862010000400015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Questioning the indicators of need for obstetric care

Ronsmans, Carine ; Campbell, Oona Meave Renee ; Mcdermott, Jeanne ; Koblinsky, Marge

Bulletin of the World Health Organization, January 2002, Vol.80(4), pp.317-324 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862002000400011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...