skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Knouse, Stephen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethical Aftermath of a Values Revolution: Theoretical Bases of Change, Recalibration, and Principalization

Giacalone, Robert ; Jurkiewicz, Carole ; Knouse, Stephen

Journal of Business Ethics, 2012, Vol.110(3), pp.333-343 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/s10551-011-1169-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transforming Personal Experience into a Pedagogical Tool: Ethical Complaints

Jurkiewicz, Carole ; Giacalone, Robert ; Knouse, Stephen

Journal of Business Ethics, 2004, Vol.53(3), pp.283-295 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1023/B:BUSI.0000039416.21807.61

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Justifying wrongful employee behavior: The role of personality in organizational sabotage

Giacalone, Robert ; Knouse, Stephen

Journal of Business Ethics, 1990, Vol.9(1), pp.55-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/BF00382564

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical Decision-Making in Business: Behavioral Issues and Concerns

Knouse, Stephen ; Giacalone, Robert

Journal of Business Ethics, May 1992, p.369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674544 ; E-ISSN: 15730697

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical decision-making in business: Behavioral issues and concerns

Knouse, Stephen ; Giacalone, Robert

Journal of Business Ethics, 1992, Vol.11(5), pp.369-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-4544 ; E-ISSN: 1573-0697 ; DOI: 10.1007/BF00870549

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motivation for and Prevention of Honest Responding in Exit Interviews and Surveys

Giacalone, Robert A ; Knouse, Stephen B ; Montagliani, Amy

The Journal of Psychology, 01 July 1997, Vol.131(4), pp.438-448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3980 ; E-ISSN: 1940-1019 ; DOI: 10.1080/00223989709603531

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Willingness to Discuss Exit Interview Topics: The Impact of Attitudes Toward Supervisor and Authority

Knouse, Stephen B ; Beard, Jon W ; Pollard, Hinda Greyser ; Giacalone, Robert A

The Journal of Psychology, 01 May 1996, Vol.130(3), pp.249-261 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3980 ; E-ISSN: 1940-1019 ; DOI: 10.1080/00223980.1996.9915007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impression management in the resume and its cover letter

Knouse, Stephen ; Giacalone, Robert ; Pollard, Hinda

Journal of Business and Psychology, 1988, Vol.3(2), pp.242-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0889-3268 ; E-ISSN: 1573-353X ; DOI: 10.1007/BF01014492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Willingness to Report Unethical Behavior in Exit Surveys

Giacalone, Robert ; Knouse, Stephen ; Pollard, Hinda

Teaching Business Ethics, 1999, pp.307-321 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13826891 ; E-ISSN: 15731944

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impression management, candor, and microcomputer-based organizational surveys: An individual differences approach

Rosenfeld, Paul ; Giacalone, Robert A ; Knouse, Stephen B ; Doherty, Linda M ; Mitchell Vicino, S ; Kantor, John ; Greaves, Jean

Computers in Human Behavior, 1991, Vol.7(1), pp.23-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/0747-5632(91)90026-W

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Willingness to Report Unethical Behavior in Exit Surveys

Giacalone, Robert ; Knouse, Stephen ; Pollard, Hinda

Teaching Business Ethics, 1999, Vol.3(4), pp.307-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1382-6891 ; E-ISSN: 1573-1944 ; DOI: 10.1023/A:1009879913612

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (1)
 2. 1990đến1990  (1)
 3. 1991đến1991  (1)
 4. 1992đến1996  (3)
 5. Sau 1996  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Giacalone, Robert
 2. Knouse, Stephen
 3. Knouse, Stephen B
 4. Giacalone, Robert A
 5. Giacalone, R.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...