skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa Tác giả/ người sáng tác: Knierim, Pascal xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chances and Challenges of Using Assistive Systems in Education

Kosch, Thomas ; Knierim, Pascal ; Woźniak, Paweł ; Schmidt, Albrecht

DOI: 10.18420/muc2017-ws08-0343

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges and Opportunities of Mixed Reality Systems in Education

Knierim, Pascal ; Kosch, Thomas ; Hoppe, Matthias ; Schmidt, Albrecht

DOI: 10.18420/MUC2018-WS07-0471

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Knierim, Pascal
  2. Kosch, Thomas
  3. Schmidt, Albrecht
  4. Woźniak, Paweł
  5. Hoppe, Matthias

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...