skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Open Access xóa Tác giả/ người sáng tác: Knauss, Eric xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Continuous clarification and emergent requirements flows in open-commercial software ecosystems

Knauss, Eric ; Yussuf, Aminah ; Blincoe, Kelly ; Damian, Daniela ; Knauss, Alessia

Requirements Engineering, 2018, Vol.23(1), pp.97-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-016-0259-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organisation and communication problems in automotive requirements engineering

Liebel, Grischa ; Tichy, Matthias ; Knauss, Eric ; Ljungkrantz, Oscar ; Stieglbauer, Gerald

Requirements Engineering, 2018, Vol.23(1), pp.145-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-016-0261-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use, potential, and showstoppers of models in automotive requirements engineering

Liebel, Grischa ; Tichy, Matthias ; Knauss, Eric

Software & Systems Modeling, 2019, Vol.18(4), pp.2587-2607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-018-0683-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Knauss, E.
  2. Knauss, Eric
  3. Liebel, G.
  4. Liebel, Grischa
  5. Tichy, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...