skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Chủ đề: Datavetenskap (Datalogi) xóa Tác giả/ người sáng tác: Klukas, Christian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive Navigation in Interconnected Biochemical Pathways

Jusufi, Ilir ; Klukas, Christian ; Kerren, Andreas ; Schreiber, Falk; ISOVIS, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM ; ISOVIS, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM ; Linnéuniversitetet, Fakultetsnämnden för naturvetenskap och teknik, Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive Navigation in Interconnected Biochemical Pathways

Jusufi, Ilir ; Klukas, Christian ; Kerren, Andreas ; Schreiber, Falk

2010

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...