skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Engineering xóa Tất cả các phiên bản Park, Jong-Il xóa Tất cả các phiên bản Klette, Reinhard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Novel Adaptive Eye Detection and Tracking for Challenging Lighting Conditions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel Adaptive Eye Detection and Tracking for Challenging Lighting Conditions

Rezaei, Mahdi ; Klette, Reinhard; Park, Jong-Il (Editor) ; Kim, Junmo (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Computer Vision - ACCV 2012 Workshops: ACCV 2012 International Workshops, Daejeon, Korea, November 5-6, 2012, Revised Selected Papers, Part II, pp.427-440

ISBN: 9783642374838 ; ISBN: 3642374832 ; E-ISBN: 9783642374845 ; E-ISBN: 3642374840 ; DOI: 10.1007/978-3-642-37484-5_35

Toàn văn sẵn có

2
Hierarchical Scan-Line Dynamic Programming for Optical Flow Using Semi-Global Matching
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hierarchical Scan-Line Dynamic Programming for Optical Flow Using Semi-Global Matching

Hermann, Simon ; Klette, Reinhard; Park, Jong-Il (Editor) ; Kim, Junmo (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Computer Vision - ACCV 2012 Workshops: ACCV 2012 International Workshops, Daejeon, Korea, November 5-6, 2012, Revised Selected Papers, Part II, pp.556-567

ISBN: 9783642374838 ; ISBN: 3642374832 ; E-ISBN: 9783642374845 ; E-ISBN: 3642374840 ; DOI: 10.1007/978-3-642-37484-5_45

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Tác giả 

  1. Hermann, Simon  (1)
  2. Rezaei, Mahdi  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...