skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Nhan đề tạp chí: Modern Asian Studies xóa Tác giả/ người sáng tác: Klein, Ira xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Materialism, Mutiny and Modernization in British India

Klein, Ira;

Modern Asian Studies, 2000, Vol.34(3), pp.545-580 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026749X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Urban Development and Death: Bombay City, 1870–1914

Klein, Ira

Modern Asian Studies, 1986, Vol.20(4), pp.725-754 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X00013706

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

English Free Traders and Indian Tariffs, 1874—96 *

Klein, Ira

Modern Asian Studies, 1971, Vol.5(3), pp.251-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-749X ; E-ISSN: 1469-8099 ; DOI: 10.1017/S0026749X0000305X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Klein, Ira
  2. Ira Klein

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...