skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Advertising Age xóa Tác giả/ người sáng tác: Ives, Nat xóa Tác giả/ người sáng tác: Klaassen, Abbey xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

They'll still be chasing Google

Klaassen, Abbey ; Teinowitz, Ira ; Ives, Nat

Advertising Age, Feb 4, 2008, pp.0_1,40-41

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paid content on the net? Not if the content's news

Ives, Nat ; Klaassen, Abbey

Advertising Age, Aug 13, 2007, p.3,25

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brushed off by AOL, 'SI' hooks up with Yahoo

Ives, Nat ; Klaassen, Abbey

Advertising Age, Jul 31, 2006, p.3,26

ISSN: 00018899 ; E-ISSN: 15577414

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Tin tức  (2)
  2. Bài báo  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Klaassen, Abbey
  2. Ives, Nat
  3. Teinowitz, Ira

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...