skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Klüver, Heike xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voting Against Your Constituents? How Lobbying Affects Representation

Giger, Nathalie ; Kluver, Heike

American Journal of Political Science, Jan 2016, Vol.60(1), pp.190-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00925853 ; E-ISSN: 15405907 ; DOI: 10.1111/ajps.12183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voting Against Your Constituents? How Lobbying Affects Representation

Giger, Nathalie ; Klüver, Heike

American Journal of Political Science, January 2016, Vol.60(1), pp.190-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-5853 ; E-ISSN: 1540-5907 ; DOI: 10.1111/ajps.12183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legislative lobbying in context: towards a conceptual framework of interest group lobbying in the European Union

Klüver, Heike ; Braun, Caelesta ; Beyers, Jan

Journal of European Public Policy, 17 February 2015, p.1-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-1763 ; E-ISSN: 1466-4429 ; DOI: 10.1080/13501763.2015.1008792

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying as a collective enterprise: winners and losers of policy formulation in the European Union

Klüver, Heike

Journal of European Public Policy, 01 January 2012, p.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-1763 ; E-ISSN: 1466-4429 ; DOI: 10.1080/13501763.2012.699661

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The contextual nature of lobbying: Explaining lobbying success in the European Union

Klüver, Heike

European Union Politics, December 2011, Vol.12(4), pp.483-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-1165 ; E-ISSN: 1741-2757 ; DOI: 10.1177/1465116511413163

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The contextual nature of lobbying : Explaining lobbying success in the European Union

Klüver, Heike

Klüver, Heike (2011) The contextual nature of lobbying : Explaining lobbying success in the European Union. European Union politics : EUP 24 4 483-506 [Zeitschriftenartikel]

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legislative lobbying in context : towards a conceptual framework of interest group lobbying in the European Union

Klüver, Heike ; Braun, Caelesta ; Beyers, Jan

Klüver, Heike ; Braun, Caelesta ; Beyers, Jan (2015) Legislative lobbying in context : towards a conceptual framework of interest group lobbying in the European Union. Journal of European public policy 22 4 447-461 [Zeitschriftenartikel]

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informational Lobbying in the European Union: The Effect of Organisational Characteristics

Klüver, Heike

West European Politics, 01 May 2012, Vol.35(3), p.491-510 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-2382 ; E-ISSN: 1743-9655 ; DOI: 10.1080/01402382.2012.665737

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The Influence of Cause and Sectional Group Lobbying on Government Responsiveness
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Influence of Cause and Sectional Group Lobbying on Government Responsiveness

Hopkins, Vincent ; Klüver, Heike ; Pickup, Mark

Political Research Quarterly, 09/18/2018, p.106591291879632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1065-9129 ; E-ISSN: 1938-274X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1065912918796326

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voting against your constituents? How lobbying affects representation

Giger, Nathalie ; Klüver, Heike

Giger, Nathalie ; Klüver, Heike (2016) Voting against your constituents? How lobbying affects representation. American journal of political science : AJPS 60 1 190-205 [Zeitschriftenartikel]

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informational Lobbying in the European Union : The Effect of Organisational Characteristics

Klüver, Heike

Klüver, Heike (2012) Informational Lobbying in the European Union : The Effect of Organisational Characteristics. West European politics 35 3 491-510 [Zeitschriftenartikel]

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europeanization of Lobbying Activities: When National Interest Groups Spill Over to the European Level

Klüver, Heike

Journal of European Integration, 01 March 2010, Vol.32(2), p.175-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0703-6337 ; E-ISSN: 1477-2280 ; DOI: 10.1080/07036330903486037

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying as a collective enterprise : winners and losers of policy formulation in the European Union

Klüver, Heike

Klüver, Heike (2013) Lobbying as a collective enterprise : winners and losers of policy formulation in the European Union. Journal of European public policy 20 1 59-76 [Zeitschriftenartikel]

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying in the European Union : interest groups, lobbying coalitions, and policy change

Klüver, Heike

Toàn văn không sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Europeanization of lobbying activities : When national interest groups spill over to the European level

Klüver, Heike

Klüver, Heike (2010) Europeanization of lobbying activities : When national interest groups spill over to the European level. Journal of European integration 32 2 175-191 [Zeitschriftenartikel]

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying in the European Union: interest groups, lobbying coalitions, and policy change

Bocse, Alexandra-Maria

Cambridge Review of International Affairs, 01 December 2013, Vol.26(4), p.691-693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0955-7571 ; E-ISSN: 1474-449X ; DOI: 10.1080/09557571.2013.844922

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMAGES OF AN UNBIASED INTEREST SYSTEM

Lowery, David ; Baumgartner, Frank R. ; Berkhout, Joost ; Berry, Jeffrey M. ; Halpin, Darren ; Hojnacki, Marie ; Klüver, Heike ; Kohler-Koch, Beate ; Richardson, Jeremy ; Schlozman, Kay Lehman

Journal of European Public Policy, 14 September 2015, Vol.22(8), p.1212-1231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-1763 ; E-ISSN: 1466-4429 ; DOI: 10.1080/13501763.2015.1049197

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framing in context: how interest groups employ framing to lobby the European Commission

Klüver, Heike ; Mahoney, Christine ; Opper, Marc

Journal of European Public Policy, 07 February 2015, p.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1350-1763 ; E-ISSN: 1466-4429 ; DOI: 10.1080/13501763.2015.1008550

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The promises of quantitative text analysis in interest group research: A reply to Bunea and Ibenskas

Klüver, Heike

European Union Politics, September 2015, Vol.16(3), pp.456-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1465-1165 ; E-ISSN: 1741-2757 ; DOI: 10.1177/1465116515581669

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are they listening? Public opinion, interest groups and government responsiveness

Klüver, Heike ; Pickup, Mark

West European Politics, 02 January 2019, Vol.42(1), p.91-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-2382 ; E-ISSN: 1743-9655 ; DOI: 10.1080/01402382.2018.1483662

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (2)
 2. 2011đến2011  (2)
 3. 2012đến2012  (5)
 4. 2013đến2015  (11)
 5. Sau 2015  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (24)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (19)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Klüver, Heike
 2. Klüver, H.
 3. Kluver, H
 4. Kluver, Heike
 5. Giger, Nathalie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...