skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa Tác giả/ người sáng tác: Kirton, Derek xóa Nhan đề tạp chí: Adoption & Fostering xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foster carer training: resources, payment and support

Ogilvie, Kate ; Kirton, Derek ; Beecham, Jennifer

Adoption & Fostering, Fall, 2006, Vol.30(3), p.6(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A childhood on paper: managing access to child care files by post-care adults

Goddard, Jim ; Feast, Julia ; Kirton, Derek

Adoption & Fostering, Summer, 2008, Vol.32(2), p.50(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transracial Adoption in Britain: Politics, Ideology and Reality

Barn, Ravinder ; Kirton, Derek

Adoption & Fostering, October 2012, Vol.36(3-4), pp.25-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759 ; E-ISSN: 1740-469X ; DOI: 10.1177/030857591203600304

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Still the ‘trusty anvil’?: media perspectives on adoption reform in England

Kirton, Derek

Adoption & Fostering, December 2018, Vol.42(4), pp.400-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759 ; E-ISSN: 1740-469X ; DOI: 10.1177/0308575918798766

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kirton, Derek
  2. Kirton, D.
  3. Feast, J.
  4. Goddard, Jim
  5. Beecham, Jennifer

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...