skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kirton, Derek xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transracial Adoption in Britain: Politics, Ideology and Reality

Barn, Ravinder ; Kirton, Derek

Adoption & Fostering, October 2012, Vol.36(3-4), pp.25-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759 ; E-ISSN: 1740-469X ; DOI: 10.1177/030857591203600304

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A childhood on paper: Managing access to child care files by post-care adults

Kirton, Derek

Adoption & Fostering Journal, 2008, Vol.32(2), pp.50-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What is work? Insights from the evolution of state foster care

Kirton, Derek

Work, Employment & Society, August 2013, Vol.27(4), pp.658-673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-0170 ; E-ISSN: 1469-8722 ; DOI: 10.1177/0950017012460323

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kirton, D
  2. Kirton, Derek
  3. Ogilvie, Kate
  4. Barn, R.
  5. Goddard, Jim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...