skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: SAGE Knowledge xóa Tác giả/ người sáng tác: Kirk, David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Key Concepts in Sport and Exercise Science

Kirk, David ; Cooke, Carlton ; Flintoff, Anne ; Mckenna, Jim

ISBN: 9781412922289 ; E-ISBN: 9781446213650 ; DOI: 10.4135/9781446213650

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Cooke, Carlton
  2. Mckenna, Jim
  3. Flintoff, Anne
  4. Kirk, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...