skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Interacting With Computers xóa Tác giả/ người sáng tác: Kirk, David xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reciprocal Control in Adaptive Environments

Jäger, Nils ; Schnädelbach, Holger ; Hale, Jonathan ; Kirk, David ; Glover, Kevin

Interacting with Computers, 2017, Vol. 29(4), pp.512-529 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iww037

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schnädelbach, H.
  2. Kirk, David
  3. Glover, K
  4. Hale, Jonathan
  5. Schnädelbach, Holger

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...