skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kiritsis, Dimitris xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product relationships management enabler for concurrent engineering and product lifecycle management

Demoly, Frédéric ; Dutartre, Olivier ; Yan, Xiu-Tian ; Eynard, Benoît ; Kiritsis, Dimitris ; Gomes, Samuel

Computers in Industry, September 2013, Vol.64(7), pp.833-848 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2013.05.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deep learning for big data applications in CAD and PLM – Research review, opportunities and case study

Dekhtiar, Jonathan ; Durupt, Alexandre ; Bricogne, Matthieu ; Eynard, Benoit ; Rowson, Harvey ; Kiritsis, Dimitris

Computers in Industry, September 2018, Vol.100, pp.227-243 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2018.04.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An ontology-based approach for Product Lifecycle Management

Matsokis, Aristeidis ; Kiritsis, Dimitris

Computers in Industry, 2010, Vol.61(8), pp.787-797 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0166-3615 ; E-ISSN: 1872-6194 ; DOI: 10.1016/j.compind.2010.05.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A mereotopological product relationship description approach for assembly oriented design

Demoly, Frédéric ; Matsokis, Aristeidis ; Kiritsis, Dimitris

Robotics and Computer Integrated Manufacturing, December 2012, Vol.28(6), pp.681-693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0736-5845 ; E-ISSN: 1879-2537 ; DOI: 10.1016/j.rcim.2012.03.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closed-Loop Lifecycle Management of Service and Product in the Internet of Things: Semantic Framework for Knowledge Integration

Min-Jung Yoo ; Clément Grozel ; Dimitris Kiritsis

Sensors, 01 July 2016, Vol.16(7), p.1053 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1424-8220 ; DOI: 10.3390/s16071053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometric skeleton computation enabling concurrent product engineering and assembly sequence planning

Demoly, Frédéric ; Toussaint, Luis ; Eynard, Benoît ; Kiritsis, Dimitris ; Gomes, Samuel

Computer-Aided Design, 2011, Vol.43(12), pp.1654-1673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485 ; E-ISSN: 1879-2685 ; DOI: 10.1016/j.cad.2011.09.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Product relationships management enabler for concurrent engineering and product lifecycle management

Demoly, Frédéric ; Dutartre, Olivier ; Yan, Xiu-Tian ; Eynard, Benoît ; Kiritsis, Dimitris ; Gomes, Samuel

Computers in Industry, Sep 2013, p.833 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01663615 ; E-ISSN: 18726194

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a Methodology for Selecting Product Usage Information Sources for the (Re-)Design of Product Service Systems

Hribernik, Karl A. ; van der Vegte, W.F. ; Kiritsis, Dimitris ; Thoben, Klaus-Dieter ; Abrahamsson, P. ; Kristensen, K.

Proceedings of ICE/IEEE International Technology Management Conference, 2016

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Ontology-based Model for providing Semantic Maintenance

Matsokis, Aristeidis ; Karray, Hedi M ; Chebel-Morello, Brigitte ; Kiritsis, Dimitris

IFAC Proceedings Volumes, 2010, Vol.43(3), pp.12-17

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20100701-2-PT-4012.00004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Closed-loop PLM for intelligent products in the era of the Internet of things

Kiritsis, Dimitris

Computer-Aided Design, 2011, Vol.43(5), pp.479-501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4485 ; E-ISSN: 1879-2685 ; DOI: 10.1016/j.cad.2010.03.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proposal of a Closed Loop Framework for the Improvement of Industrial Systems’ Life Cycle Performances: Experiences from the LinkedDesign Project

Cerri, Daniele ; Taisch, Marco ; Terzi, Sergio ; Buda, Andrea ; Framling, Kary ; Kaddiri, Soumaya El ; Milicic, Ana ; Kiritsis, Dimitris ; Parrotta, Simone ; Peukert, Eric

Procedia CIRP, 2015, Vol.29, pp.126-131 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2212-8271 ; E-ISSN: 2212-8271 ; DOI: 10.1016/j.procir.2015.02.180

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research issues on closed-loop PLM

Hong-Bae, Jun ; Kiritsis, Dimitris ; Xirouchakis, Paul

Computers in Industry, Dec 2007, Vol.58(8/9), p.855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01663615

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Ontology-Based Approach for Closed-Loop Product Lifecycle Management

Matsokis, Aristeidis; Kiritsis, Dimitris

DOI: 10.5075/EPFL-THESIS-4823

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Ontology-Based Approach for Closed-Loop Product Lifecycle Management

Matsokis, Aristeidis; Kiritsis, Dimitris

DOI: 10.5075/epfl-thesis-4823

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (1)
 2. 2010đến2010  (4)
 3. 2011đến2011  (2)
 4. 2012đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kiritsis, Dimitris
 2. Kiritsis, D.
 3. Matsokis, Aristeidis
 4. Demoly, Frédéric
 5. Eynard, Benoit

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...