skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Tác giả/ người sáng tác: Kirchler, Erich xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and patriotism as determinants of European identity and attitudes towards the euro

Meier-Pesti, Katja ; Kirchler, Erich

Journal of Socio-Economics, 2003, Vol.32(6), pp.685-700 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-5357 ; DOI: 10.1016/j.socec.2003.10.006

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Patriotism's Impact on Cooperation with the State: An Experimental Study on Tax Compliance

Gangl, Katharina ; Torgler, Benno ; Kirchler, Erich

Political Psychology, December 2016, Vol.37(6), pp.867-881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-895X ; E-ISSN: 1467-9221 ; DOI: 10.1111/pops.12294

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attitudes towards the Euro by national identity and relative national status

Meier-Pesti, Katja ; Kirchler, Erich

Journal of Economic Psychology, Jun 2003, Vol.24(3), pp.293-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01674870 ; E-ISSN: 18727719

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Consumer Adaptation Strategies: From Austrian Shilling to the Euro

Hofmann, Eva ; Kirchler, Erich ; Kamleitner, Bernadette

Journal of Consumer Policy, Dec 2007, Vol.30(4), pp.367-381 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01687034 ; DOI: 10.1007/s10603-007-9042-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kirchler, E.
  2. Kirchler, Erich
  3. Meier - Pesti, Katja
  4. Meier-Pesti, Katja
  5. Meier-Pesti, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...