skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: King, Lucy Jane xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Brief History of Psychiatry: Millennia Past and Present

King, Lucy

Annals of Clinical Psychiatry, 1999, Vol.11(1), pp.3-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-1237 ; E-ISSN: 1573-3238 ; DOI: 10.1023/A:1022899830124

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Brief History of Psychiatry: Millennia Past and Present—Part II

King, Lucy

Annals of Clinical Psychiatry, 1999, Vol.11(2), pp.47-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-1237 ; E-ISSN: 1573-3238 ; DOI: 10.1023/A:1022379729697

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Brief History of Psychiatry: Millennia Past and Present—Part III

King, Lucy

Annals of Clinical Psychiatry, 1999, Vol.11(3), pp.99-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-1237 ; E-ISSN: 1573-3238 ; DOI: 10.1023/A:1022347624633

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. King, Lucy Jane
  2. King, L.J.
  3. King, Lucy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...