skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: International relations xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Tác giả/ người sáng tác: King, Charles xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Scottish Play: Edinburgh's Quest for Independence and the Future of Separatism

King, Charles

Foreign Affairs, Sep/Oct 2012, Vol.91(5), pp.113-0_2

ISSN: 00157120 ; E-ISSN: 2327-7793

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Bosnia: contextualizing the politics of southeastern Europe

King, Charles

PS: Political Science & Politics, Sept, 1997, Vol.30(3), p.507(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1049-0965

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The five-day war: managing Moscow after the Georgia Crisis.(Checking Russia)

King, Charles

Foreign Affairs, Nov-Dec, 2008, Vol.87(6), p.2(10)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prisoners of the Caucasus: Russia's invisible Civil War.(Report)

King, Charles ; Menon, Rajan

Foreign Affairs, 2010, Vol.89(4), p.20

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. King, Charles
  2. King, C
  3. Charles King
  4. Rajan Menon
  5. Menon, Rajan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...