skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kimyai-Asadi, A xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Subacute cutaneous lupus erythematosus associated with interferon beta-1a

Nousari, H C ; Kimyai-Asadi, A ; Tausk, F A

Lancet (London, England), 05 December 1998, Vol.352(9143), pp.1825-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; PMID: 9851386 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecthyma secondary to herpes simplex virus infection

Kimyai-Asadi, A ; Tausk, F A ; Nousari, H C

Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, August 1999, Vol.29(2), pp.454-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-4838 ; PMID: 10476767 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poststroke pruritus

Kimyai-Asadi, A ; Nousari, H C ; Kimyai-Asadi, T ; Milani, F

Stroke, March 1999, Vol.30(3), pp.692-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0039-2499 ; PMID: 10066875 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overlap of dyskeratosis congenita with the Hoyeraal-Hreidarsson syndrome

Yaghmai, R ; Kimyai-Asadi, A ; Rostamiani, K ; Heiss, N S ; Poustka, A ; Eyaid, W ; Bodurtha, J ; Nousari, H C ; Hamosh, A ; Metzenberg, A

The Journal of pediatrics, March 2000, Vol.136(3), pp.390-3 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3476 ; PMID: 10700698 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethical considerations in pulmonary genetic testing and gene therapy

Kimyai-Asadi, A ; Terry, P B

American journal of respiratory and critical care medicine, January 1997, Vol.155(1), pp.3-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1073-449X ; PMID: 9001280 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elevated serum levels of interleukin-6 in paraneoplastic pemphigus

Nousari, H C ; Kimyai-Asadi, A ; Anhalt, G J

The Journal of investigative dermatology, March 1999, Vol.112(3), pp.396-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-202X ; PMID: 10084324 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical, demographic, and immunohistologic features of vancomycin-induced linear IgA bullous disease of the skin. Report of 2 cases and review of the literature

Nousari, H C ; Kimyai-Asadi, A ; Caeiro, J P ; Anhalt, G J

Medicine, January 1999, Vol.78(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0025-7974 ; PMID: 9990350 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of psychological stress in skin disease

Kimyai-Asadi, A ; Usman, A

Journal of cutaneous medicine and surgery, 2001, Vol.5(2), pp.140-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1203-4754 ; PMID: 11443487 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kimyai-Asadi, A.
 2. Kimyai-Asadi, Arash
 3. Nousari, H C
 4. Nousari, Hossein C.
 5. Nousari, HC

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Humans
 3. Male
 4. Adult
 5. Pruritus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...