skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Chủ đề: Chemistry xóa Tác giả/ người sáng tác: Kim, Yong Suk xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

스마트 기기를 이용한 오토 레벨 수준 측량장치
AUTO LEVELING DEVICE USING SMART DEVICE

Kim, Yong Suk

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

스마트 수준 측량장치
SMART LEVELING DEVICE

Kim, Yong Suk

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

수준측량 어플을 탑재한 스마트폰
SMARTPHONE EQUIPPED WITH LEVELING APP

Kim, Yong Suk

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

자동 수준측량 어플을 탑재한 스마트폰
SMARTPHONE EQUIPPED WITH AUTO LEVELING APP

Kim, Yong Suk ; Lee, Dong Wook

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

브이알에스 기반의 정밀 위치 측정 시스템 및 정밀 위치 측정 방법

Kim, Yong Suk ; Lee, Yong Su ; Cho, Yong Don

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

비콘 기반 실내 측위에서의 RSSI 보정 방법 및 시스템
RSSI METHOD AND SYSTEM RSSI CALIBRATION IN BEACON-BASED INDOOR POSITIONING

Kim, Yong Suk

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

스마트기기를 이용한 정밀 위치 측정 시스템
omitted

Kim, Yong Suk ; Lee, Yong Su ; Cho, Yong Don

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VRS 기반의 GPS 컨트롤러 시스템
VRS GPS omitted

Kim, Yong Suk

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

스마트 기기와 오토레벨 장비의 결합을 통한 측량장치

Kim, Yong Suk

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

높이 자동설정 방식의 스마트기기용 정밀 위치 측정 시스템

Kim, Yong Suk ; Lee, Jae One

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kim, Yong Suk
  2. Lee, Yong Su
  3. Cho, Yong Don
  4. Lee, Dong Wook
  5. Lee, Jae One

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...