skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Chủ đề: Mechanical Properties xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Kim, Y. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The interface in Al 2 O 3 particulate-reinforced aluminium alloy composite and its role on the tensile properties

Lee, J. ; Subramanian, K. ; Kim, Y.

Journal of Materials Science, 1994, Vol.29(8), pp.1983-1990 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01154671

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

R -curve behaviour and microstructure of sintered silicon nitride

Kim, Young ; Mitomo, M. ; Hirosaki, N.

Journal of Materials Science, 1995, Vol.30(20), pp.5178-5184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00356067

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time-dependent elastic modulus recovery measurement on thermally shocked SiC fibre-aluminosilicate composites, machinable glass ceramics and polycrystalline alumina

Kim, Y. ; Case, E.

Journal of Materials Science, 1992, Vol.27(6), pp.1537-1545 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00542915

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fracture toughness investigation of the dynamically vulcanized EPDM/PP/ionomer ternary blends using the J -integral via the locus method

Ha, Chang-Sik ; Kim, Youngkyoo ; Cho, Won-Jei

Journal of Materials Science, 1996, Vol.31(11), pp.2917-2924 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00356002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of surface-limited microcracks on the effective Young's modulus of ceramics

Kim, Y. ; Case, E. ; Gaynor, S.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(7), pp.1910-1918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00595764

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effect of surface-limited microcracks on the effective Young's modulus of ceramics

Case, E. ; Kim, Y.

Journal of Materials Science, 1993, Vol.28(7), pp.1885-1900 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00595762

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kim, Y
  2. Case, E.D.
  3. Case, E.
  4. Case, E. D.
  5. Cho, Won-Jei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...