skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Korean xóa Tất cả các phiên bản Kim, Sung Tae xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS FOR DRIVING GYROSCOPE SENSOR

Kim, Sung Tae ; Choi, Young Kil ; Na, Jun Kyung ; Pyo, Seung Chul ; Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GYRO SENSOR DRIVE CIRCUIT, GYRO SENSOR SYSTEM AND METHOD FOR DRIVING GYRO SENSOR

Kim, Sung Tae ; Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARTUS FOR GYRO SENSOR AND CONTROLLING METHOD THEREOF

Kim, Chang Hyun ; Yi, Yu Heon ; Kim, Sung Tae

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

자이로 센서의 구동장치 및 그 제어방법
APPARATUS AND METHOD FOR DRIVING GYRO SENSOR

Kim, Sung Tae ; Choi, Young Kil ; Na, Jun Kyung ; Pyo, Seung Chul ; Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE CONTROLLING GAIN OF GYRO SENSOR DRIVING SIGNAL AND METHOD FOR CONTROLLING GAIN THEREOF

Pyo, Seung Chul ; Choi, Young Kil ; Na, Jun Kyung ; Kim, Sung Tae ; Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS AND METHOD FOR DRIVING GYRO SENSOR

Kim, Sung Tae ; Choi, Young Kil ; Na, Jun Kyung ; Pyo, Seung Chul ; Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

자이로센서의 구동장치 및 그 제어방법
APPARATUS AND METHOD FOR DRIVING GYRO SENSOR

Na, Jun Kyung ; Hong Chang Hee ; Kim, Chang Hyun ; Kim, Sung Tae

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DRIVING CIRCUIT, SYSTEM AND DRIVING METHOD FOR GYRO SENSOR

Kim, Sung Tae ; Lee, Soo Woong ; Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GYRO SENSOR DRIVER AND DEVICE OF PULSE TRANSLATION

Kim, Sung Tae ; Choi, Young Kil ; Na, Jun Kyung ; Pyo, Seung Chul ; Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GYRO SENSOR OFFSET AUTOMATIC CORRECTING CIRCUIT, GYRO SENSOR SYSTEM AND METHOD FOR AUTOMATICALLY CORRECTING OFFSET OF GYRO SENSOR

Kim, Sung Tae ; Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CIRCUIT FOR CORRECTING OFF-SET AND CONTROLLING METHOD THEREOF

Choi, Young Kil ; Pyo, Seung Chul ; Na, Jun Kyung ; Kim, Sung Tae ; Kim, Chang Hyun

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

자이로 센서 모듈
GRYO SENSOR MODULE

Kim, Sung Tae ; Kim, Chang Hyun ; Choi, Young Kil ; Pyo, Seung Chul ; Na, Jun Kyung

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

사용자 단말기를 이용한 승선 신고 방법
Method for Embarkation Report Using User Terminal

Park, Jong Eon ; Shin, Ji Hoon ; Kim, Yeon Sik ; Park, Jin Yong ; Yu, Seung Ok ; Lee, KI Seok ; Moon, Tae Min ; Jeon, Geon Ju ; CHA, Ye Been ; Cho, Sang Jin ; Kim, Jang Hyun ; Kim, Kyoung Jun ; Kim, Sung Tae ; Lee, Sang Hoo ; Jung, Kwon Ho ; Chun, Ho Soo ; Yeom, Bo Reum ; Park, A Reum ; Han, Tae Yang ; Kim, Han Jee ; Lee, Hyo Kyung ; Ko, Hye Seok ; Ryu, Won Sang ; Hwang, Sang Ho ; Choe, Jae Ho ; Heo, Chae Yeon ; Kim, KI NAM ; Choi, Sang Soo ; Kang, Hyun Jeong

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

스마트 자전거 운동관리 시스템
SMART BICYCLE EXERCISE MANAGMENT SYSTEM

Kim, Sung Tae ; Park, Dong Min ; Lee, Hye Bin ; Cho, Hae Jin ; Hwang, GI Hyun

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCÉDÉ DE CRÉATION DE RAPPORT D'EMBARQUEMENT AU MOYEN D'UN TERMINAL D'UTILISATEUR
사용자 단말기를 이용한 승선 신고 방법
EMBARKATION REPORT METHOD USING USER TERMINAL

Park, Jong Eon ; Shin, Ji Hoon ; Kim, Yeon Sik ; Park, Jin Yong ; Yu, Seung Ok ; Moon, Tae Min ; Jeon, Geon Ju ; CHA, Ye Been ; Cho, Sang Jin ; Kim, Jang Hyun ; Kim, Kyoung Jun ; Kim, Sung Tae ; Lee, Sang Hoo ; Jung, Kwon Ho ; Park, A Reum ; Han, Tae Yang ; Lee, Hyo Kyung ; Ryu, Won Sang ; Choe, Jae Ho ; Heo, Chae Yeon ; Kim, Ki-Nam ; Choi, Sang Soo ; Kang, Hyunjeong

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kim, Sung Tae
  2. Kim, Chang Hyun
  3. Na, Jun Kyung
  4. Choi, Young Kil
  5. Pyo, Seung Chul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...