skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kim, Nuri xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Intergroup contact through online comments: Effects of direct and extended contact on outgroup attitudes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intergroup contact through online comments: Effects of direct and extended contact on outgroup attitudes

Kim, Nuri ; Wojcieszak, Magdalena

Computers in Human Behavior, 04/2018, Vol.81, C, pp.63-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07475632 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2017.11.013

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ScienceDirect Journals (Elsevier)  (1)
  2. Elsevier (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wojcieszak, Magdalena
  2. Kim, N.
  3. Wojcieszak, M.
  4. Kim, Nuri

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...