skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kim, Kwang-Yong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mixing Performance of a Serpentine Micromixer with Non-Aligned Inputs

Hossain, Shakhawat ; Kim, Kwang-Yong

Micromachines, 2015, Vol.6(7), pp.842-854 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2072666X ; DOI: 10.3390/mi6070842

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial for the Special Issue on Passive Micromixers

Afzal, Arshad ; Ansari, Mubashshir ; Kwang-Yong, Kim

Micromachines, 2018, p.250 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2072666X ; DOI: Micromachines 2018, 9(5), 250; 10.3390/mi9050250

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parametric Study of an Electroosmotic Micromixer with Heterogeneous Charged Surface Patches

Faheem Ahmed ; Kwang-Yong Kim

Micromachines, 01 June 2017, Vol.8(7), p.199 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2072-666X ; DOI: 10.3390/mi8070199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance Analysis of Double-Layer Microchannel Heat Sinks under Non-Uniform Heating Conditions with Random Hotspots

Ansari, Danish ; Kwang-Yong, Kim

Micromachines, 2017, p.54 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2072666X ; DOI: 10.3390/mi8020054

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-Objective Optimizations of a Serpentine Micromixer with Crossing Channels at Low and High Reynolds Numbers

Wasim Raza ; Sang-Bum Ma ; Kwang-Yong Kim

Micromachines, 01 March 2018, Vol.9(3), p.110 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2072-666X ; DOI: 10.3390/mi9030110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical and Experimental Study on Mixing Performances of Simple and Vortex Micro T-Mixers

Kwang-Yong, Kim ; Kim, Sun

Micromachines, 2018, p.204 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2072666X ; DOI: Micromachines 2018, 9(5), 204; 10.3390/mi9050204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mixing Analysis of Passive Micromixer with Unbalanced Three-Split Rhombic Sub-Channels

Shakhawat Hossain ; Kwang-Yong Kim

Micromachines, 01 October 2014, Vol.5(4), pp.913-928 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2072-666X ; DOI: 10.3390/mi5040913

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single and Multi-Objective Optimization of a Three-Dimensional Unbalanced Split-and-Recombine Micromixer

Raza, Wasim ; Ma, Sang-Bum ; Kim, Kwang-Yong

Micromachines, 2019, Vol.10(10) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2072-666X ; DOI: 10.3390/mi10100711 ; PMCID: 6843656 ; PMID: 31640175

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kim, Ky
  2. Kim, K.-Y.
  3. Kwang-Yong Kim
  4. Kim, Kwang-Yong
  5. Kwang-Yong, Kim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...