skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kim, Jihyun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Broadening the understanding of social presence: Implications and contributions to the mediated communication and online education

Kim, Jihyun ; Song, Hayeon ; Luo, Wen

Computers in Human Behavior, December 2016, Vol.65, pp.672-679 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.07.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celebrity's self-disclosure on Twitter and parasocial relationships: A mediating role of social presence

Kim, Jihyun ; Song, Hayeon

Computers in Human Behavior, September 2016, Vol.62, pp.570-577 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0747-5632 ; E-ISSN: 1873-7692 ; DOI: 10.1016/j.chb.2016.03.083

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Loneliness and the use of social media to follow celebrities: A moderating role of social presence

Kim, Jihyun ; Kim, Jinyoung ; Yang, Hocheol

The Social Science Journal, March 2019, Vol.56(1), pp.21-29 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0362-3319 ; E-ISSN: 1873-5355 ; DOI: 10.1016/j.soscij.2018.12.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Being social during the big dance: Social presence and social TV viewing for March Madness in public and private platforms

Kim, Jihyun ; Yang, Hocheol ; Kim, Jinyoung

The Social Science Journal [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0362-3319 ; E-ISSN: 1873-5355 ; DOI: 10.1016/j.soscij.2019.04.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kim, J
  2. Kim, Jihyun
  3. Yang, H
  4. Song, H.
  5. Song, Hayeon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...