skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Tác giả/ người sáng tác: Piontek, Franziska xóa Tác giả/ người sáng tác: Kim, Hyungjun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multisectoral climate impact hotspots in a warming world.(SPECIAL FEATURE: SUSTAINABILITY SCIENCE)(Author abstract)

Piontek, Franziska ; Muller, Christoph ; Pugh, Thomas A. M. ; Clark, Douglas B. ; Deryng, Delphine ; Elliott, Joshua ; De Jesus Colon Gonzalez, Felipe ; Florke, Martina ; Folberth, Christian ; Franssen, Wietse ; Frieler, Katja ; Friend, Andrew D. ; Gosling, Simon N. ; Hemming, Deborah ; Khabarov, Nikolay ; Kim, Hyungjun ; Lomas, Mark R. ; Masaki, Yoshimitsu ; Mengel, Matthias ; Morse, Andrew ; Neumann, Kathleen ; Nishina, Kazuya ; Ostberg, Sebastian ; Pavlick, Ryan ; Ruane, Alex C. ; Schewe, Jacob ; Schmid, Erwin ; Stacke, Tobias ; Tang, Qiuhong ; Tessler, Zachary D. ; Tompkins, Adrian M. ; Warszawski, Lila ; Wisser, Dominik ; Schellnhuber, Hans Joachim

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, March 4, 2014, Vol.111(9), p.3233(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...