skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Chủ đề: Chemistry xóa Tác giả/ người sáng tác: Kim, Byung Soo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

내비게이션 장치
NAVIGATION DEVICE

Park, Yong Soo ; Kim, Byung Soo ; Kim, Yoon Hoon

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

주차 정보를 제공하는 방법 및 시스템
METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING PARKING INFORMATION

Kim, Byung Soo ; Kim, Dae Sung ; CHA, Sang Ok

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

측량장비용 미끄럼방지 삼각대
NON-SLIP TRIPOD FOR A SURVEYING INSTRUMENT

Kim, Chang Hoon ; Woo, Yong Keun ; Kim, Tai Sub ; Kim, Chan Mun ; Kim, Byung Soo

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

A NAVIGATION APPARATUS FOR PROVIDING PARKING INFORMATION AND A METHOD THEREFOR

Kim, Byung Soo ; Son, Young Dae

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SERVER AND METHOD FOR PROVIDING OF NAVIGATION INFORMATION, NAVIGATION TERMINAL THEREFOR

Kim, Byung Soo ; Lee, Chang Eun ; Park, Yong Soo ; Son, Young Dae

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CALCULATING SYSTEM FOR OPEN AREA RATIO OF THE SKY USING AERIAL LIDAR DATA

Woo, Jung Hun ; An, Seung Man ; Sun, Woo Young ; Lee, Ho Young ; Kim, Byung Soo

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATA TERMINAL AND POSITION MEASUREMENT METHOD FOR THE SAME

Kim, Byung Soo

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAVIGATION TERMINAL AND METHOD, APPARATUS AND METHOD FOR OUTPUT OF GUIDING MESSAGE BASED ON USER EMOTION THEREFOR

Kim, Byung Soo ; Lee, Chang Eun

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATA TERMINAL AND SERVICE METHOD OF WEATHER INFORMATION FOR THE SAME

Kim, Byung Soo ; Lee, Chang Hee

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE DISTANCE PERCEPTION INFRARED RAY SENSOR WHICH USES THE MULTIPLEX RECEPTION DEPARTMENT

Lee, NAM Su ; Lee, Byung Soo ; Park, Hyun Jin ; Kim, Yun Jung ; Kim, Byung Soo

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

내비게이션 장치, 이동 통신 단말기, 및 내비게이션 장치와 이동 통신 단말기의 통신 방법
NAVIGATION DEVICE MOBILE PHONE AND COMMUMICATION METHOD BETWEEN NAVIGATION DEVICE AND MOBILE PHONE

Kim, Byung Soo ; Kwak, Sang Cheol ; La, Cheol Soo

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

METHOD OF UPDATING TERMINAL OF GOLFER USING NAVIGATION FOR VEHICLE

Eom, Jun Young ; Kim, Byung Soo

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DATA TERMINAL AND VARIABLE DISPLAY METHOD FOR THE SAME

Kim, Byung Soo ; Kim, Yong Hoon

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

스마트 쇼핑 장치 및 이의 동작 방법
SMART SHOPPING APPARATUS AND OPERATING METHOD THEREOF

Park, Yong Kyeong ; Kim, Byung Soo ; Ryu, Seung Hwan ; Lee, Kyung Tae ; Lee, Hyo Jun

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kim, Byung Soo
  2. Son, Young Dae
  3. Park, Yong Soo
  4. Lee, Chang Eun
  5. An, Seung Man

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...