skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Gene Expression xóa Tác giả/ người sáng tác: Kikuchi, Taisei xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genomic basis of parasitism in the Strongyloides clade of nematodes

Hunt, Vicky L ; Tsai, Isheng J ; Coghlan, Avril ; Reid, Adam J ; Holroyd, Nancy ; Foth, Bernardo J ; Tracey, Alan ; Cotton, James A ; Stanley, Eleanor J ; Beasley, Helen ; Bennett, Hayley M ; Brooks, Karen ; Harsha, Bhavana ; Kajitani, Rei ; Kulkarni, Arpita ; Harbecke, Dorothee ; Nagayasu, Eiji ; Nichol, Sarah ; Ogura, Yoshitoshi ; Quail, Michael A ; Randle, Nadine ; Xia, Dong ; Brattig, Norbert W ; Soblik, Hanns ; Ribeiro, Diogo M ; Sanchez-Flores, Alejandro ; Hayashi, Tetsuya ; Itoh, Takehiko ; Denver, Dee R ; Grant, Warwick ; Stoltzfus, Jonathan D ; Lok, James B ; Murayama, Haruhiko ; Wastling, Jonathan ; Streit, Adrian ; Kikuchi, Taisei ; Viney, Mark ; Berriman, Matthew

Nature genetics, March 2016, Vol.48(3), pp.299-307 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1546-1718 ; PMID: 26829753 Version:1 ; DOI: 10.1038/ng.3495

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genome and life-stage specific transcriptomes of Globodera pallida elucidate key aspects of plant parasitism by a cyst nematode

Cotton, James A ; Lilley, Catherine J ; Jones, Laura M ; Kikuchi, Taisei ; Reid, Adam J ; Thorpe, Peter ; Tsai, Isheng J ; Beasley, Helen ; Blok, Vivian ; Cock, Peter J A ; Eves-Van Den Akker, Sebastian ; Holroyd, Nancy ; Hunt, Martin ; Mantelin, Sophie ; Naghra, Hardeep ; Pain, Arnab ; Palomares-Rius, Juan E ; Zarowiecki, Magdalena ; Berriman, Matthew ; Jones, John T ; Urwin, Peter E

Genome biology, 03 March 2014, Vol.15(3), pp.R43 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-760X ; PMID: 24580726 Version:1 ; DOI: 10.1186/gb-2014-15-3-r43

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The genome and transcriptome of Haemonchus contortus, a key model parasite for drug and vaccine discovery

Laing, Roz ; Kikuchi, Taisei ; Martinelli, Axel ; Tsai, Isheng J ; Beech, Robin N ; Redman, Elizabeth ; Holroyd, Nancy ; Bartley, David J ; Beasley, Helen ; Britton, Collette ; Curran, David ; Devaney, Eileen ; Gilabert, Aude ; Hunt, Martin ; Jackson, Frank ; Johnston, Stephanie L ; Kryukov, Ivan ; Li, Keyu ; Morrison, Alison A ; Reid, Adam J ; Sargison, Neil ; Saunders, Gary I ; Wasmuth, James D ; Wolstenholme, Adrian ; Berriman, Matthew ; Gilleard, John S ; Cotton, James A

Genome biology, 28 August 2013, Vol.14(8), pp.R88 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1474-760X ; PMID: 23985316 Version:1 ; DOI: 10.1186/gb-2013-14-8-r88

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kikuchi, Taisei
  2. Berriman, Matthew
  3. Holroyd, Nancy
  4. Cotton, James
  5. Beasley, Helen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...