skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Soil Contamination xóa Tác giả/ người sáng tác: Kawai, Shigenao xóa Tác giả/ người sáng tác: Kikuchi, Nobutoshi xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Lherzolite on Chemical Fractions of Cd and Zn and their Uptake by Plants in Contaminated Soil

Kashem, Md. ; Kawai, Shigenao ; Kikuchi, Nobutoshi ; Takahashi, Hideko ; Sugawara, Reiko ; Singh, Bal

Water, Air, and Soil Pollution, 2010, Vol.207(1), pp.241-251 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-009-0132-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Takahashi, H.
  2. Takahashi , Hideko
  3. Kawai, Shigenao
  4. Singh, Bal Ram
  5. Kashem, Md Abul

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...