skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Sciences (General) xóa Tác giả/ người sáng tác: Kiger, Laurent xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electron Transfer Function versus Oxygen Delivery: A Comparative Study for Several Hexacoordinated Globins Across the Animal Kingdom (Unexpected Redox Properties of Globins)

Kiger, Laurent ; Tilleman, Lesley ; Geuens, Eva ; Hoogewijs, David ; Lechauve, Christophe ; Moens, Luc ; Dewilde, Sylvia ; Marden, Michael C; Uversky, Vladimir N. (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(6), p.e20478 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0020478

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kiger, Laurent
  2. Tilleman, Lesley
  3. Geuens, Eva
  4. Dewilde, Sylvia
  5. Marden, Michael C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...