skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Kieny, Marie-Paule xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Putting health policy and systems research on the map

Ghaffar, Abdul ; Tran, Nhan ; Kieny, Marie-Paule ; Etienne, Carissa

Bulletin of the World Health Organization, 01 November 2012, Vol.90(11), pp.797-797A [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.12.113118

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2014 Ebola outbreak: ethical use of unregistered interventions

Krech, Ruediger ; Kieny, Marie-Paule

Bulletin of the World Health Organization, 01 September 2014, Vol.92(9), pp.622-622 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.145789

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health policy and systems research: building momentum and community

Ghaffar, Abdul ; Tran, Nhan ; Røttingen, John-Arne ; Kieny, Marie-Paule

Bulletin of the World Health Organization, 01 December 2014, Vol.92(12), pp.851-851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.149393

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human resources for universal health coverage: from evidence to policy and action

Sales, Mozart ; Kieny, Marie-Paule ; Krech, Ruediger ; Etienne, Carissa

Bulletin of the World Health Organization, 01 November 2013, Vol.91(11), pp.798-798A [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.131110

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health-system resilience: reflections on the Ebola crisis in western Africa

Kieny, Marie-Paule ; Evans, David B ; Schmets, Gerard ; Kadandale, Sowmya

Bulletin of the World Health Organization, 01 December 2014, Vol.92(12), pp.850-850 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.149278

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Honouring the value of people in public health: a different kind of p-value

Bishai, David ; Ghaffar, Abdul ; Kelley, Ed ; Kieny, Marie-Paule

Bulletin of the World Health Organization, 01 September 2015, Vol.93(9), pp.661-662 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.14.149369

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tough decisions on essential medicines in 2015

Magrini, Nicola ; Robertson, Jane ; Forte, Gilles ; Cappello, Bernadette ; Moja, Lorenzo P ; de Joncheere, Kees ; Kieny, Marie-Paule

Bulletin of the World Health Organization, 01 March 2015, Vol.93(4), pp.283-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.15.154385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complex systems analysis: towards holistic approaches to health systems planning and policy

Pourbohloul, Babak ; Kieny, Marie-Paule

Bulletin of the World Health Organization, 01 April 2011, Vol.89(4), pp.242-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862011000400002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WHO supports fair access to influenza A (H1N1) vaccine

Kieny, Marie-Paule;

Bulletin of the World Health Organization, 01 September 2009, Vol.87(9), pp.653-654 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862009000900007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kieny, Marie-Paule
  2. Kieny, M.-P.
  3. Ghaffar, Abdul
  4. Etienne, Carissa
  5. Tran, Nhan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...