skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Political Sociology/Interactions; Nationalism xóa Tác giả/ người sáng tác: Kiely, Richard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and Citizenship

Mccrone, David ; Kiely, Richard

Sociology, February 2000, Vol.34(1), pp.19-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/S0038038500000031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birth, Blood and Belonging: Identity Claims in Post-Devolution Scotland1

Kiely, Richard ; Bechhofer, Frank ; Mccrone, David

The Sociological Review, February 2005, Vol.53(1), pp.150-171 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0261 ; E-ISSN: 1467-954X ; DOI: 10.1111/j.1467-954X.2005.00507.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Reply to Sam Pryke.(response to article by Sam Pryke in this issue, p. 195)

Bechhofer, Frank ; Mccrone, David ; Kiely, Richard ; Castlereagh, Robert Stewart

Sociology, Feb, 2001, Vol.35(1), p.201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing National Identity: Arts and Landed Elites in Scotland

Bechhofer, Frank ; Mccrone, David ; Kiely, Richard ; Stewart, Robert

Sociology, August 1999, Vol.33(3), pp.515-534 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0385 ; E-ISSN: 1469-8684 ; DOI: 10.1177/S0038038599000334

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading between the lines: national identity and attitudes to the media in Scotland *

Kiely, Richard ; Mccrone, David ; Bechhofer, Frank

Nations and Nationalism, July 2006, Vol.12(3), pp.473-492 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-5078 ; E-ISSN: 1469-8129 ; DOI: 10.1111/j.1469-8129.2006.00249.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mccrone, David
  2. Mccrone, D.
  3. Kiely, R
  4. Kiely, Richard
  5. Bechhofer, Frank

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...